۲۰۲۴۰۳۰۵_۱۸۲۹۱۸

برنامه‌ی آموزشی آنلاین از سوی دانش‌گاه ایالت آریزونای آمریکا برای دختران افغانستان راه‌اندازی شد