n00275753-b

با فرا‌رسیدن ماه رمضان قیمت مواد غذایی در استان بادغیس افزایش یافته‌است