کابل

افراد ناشناس یک عضو گروه طالبان را در استان کابل کُشتند