فیروزکوه-غور-۱۰۲۴×۵۷۶

پسری پدرش را در استان غور کُشت