نصیر-احمد-فایق

فایق: تعامل با طالبان باید مشروط به عمل‌کرد این گروه در مبارزه با تروریسم و حقوق‌بشر باشد