۲۰۲۴۰۳۰۹_۰۸۱۲۲۴

جبهه‌ی مقاومت ملی: جهان باید «آپارتاید جنسیتی» را به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسد