دالر-۱۰۲۴×۶۰۳

بانک مرکزی افغانستان از لیلام ۱۵ میلیون دالر خبر داد