غور-۲

یک ملای طالب در استان غور گوش یک کودک را برید