۲۰۲۴۰۳۱۱_۱۷۴۱۱۸

بیش از دو هزار مهاجر افغانستانی از ایران اخراج شدند