۲۰۲۴_۰۳_۱۰_afghanistan_border_livestock_02-750×500

تایمز آسیای مرکزی: شهروندان افغانستانی از اراضی ترکمنستان برای مقاصد اقتصادی شان کار می‌گیرند