۲۰۲۴۰۳۱۲_۱۳۱۳۲۱

اوچا از کمک بیش از یک میلیون دالری سویس به افغانستان خبر داد