درمانی_برای_یک_نوع_سرطان_توسط_هوش_مصنوعی_پیدا_شد

هوش مصنوعی در آینده‌ی نزدیک برای درمان سرطان دارو تولید می‌کند