thumbs_b_c_b8c3513f75429e82b30f890abc67a0e8

بورل: وضعیت زنان در افغانستان زیر سلطه‌ی طالبان در سطح جهان بی‌سابقه است