a391584b2f2f98e735e75e538e043b6a6f772cc8-2048×1152

نبیل عمل‌کرد طالبان در برابر مردم به ویژه زنان را لکه‌ی ننگی برای جامعه‌ی جهانی دانست