۲۰۲۴۰۳۱۴_۱۶۰۰۵۶

یک پلنگ برفی توسط باشندگان شهرستان چهارسده‌ی استان غور کشته شد