۱۲۳۱۲۸۰_۵۶۰

بایدن از سخنان شومر برای برگزاری یک انتخابات در اسراییل دفاع کرد