۳۴-۷۱۶×۴۰۲

یک خانم باردار در استان بادغیس به قتل رسید