۱۰۱۸۲۰۵_۸۳۵

جبهه مقاومت ملی: دو کارمند استخبارات گروه طالبان را کشتیم