۱۹۵۹۰۳۷_۹۱۸

رهبران غربی: انتخابات روسیه غیر قانونی بود