۳۸۷۱۳۹۵

نماینده‌ی جدید یونیسف برای افغانستان تعیین شد