۱۷۰۳۷۶۲۶۴

شهباز شریف: دولت پاکستان هیچ تروریسم فرامرزی را تحمل نخواهد کرد