_۱۲۸۹۴۷۲۳۰_protest

اعتراض به جنگ عراق، اوت ۲۰۰۳- معترض پلاکاردی در دست دارد که در آن به «دروغگو» بودن تونی بلر، نخست وزیر وقت بریتانیا اعتراض کرده