IMG_20240324_162331_491

برای «قبرستان دشت لیلی» در قندهار از سوی طالبان دروازه و لوح معلوماتی ساخته شد