۲۰۲۴۰۳۲۴_۲۱۰۲۵۴

یک نظامی پیشین توسط طالبان در شهر کابل بازداشت شد