۲۰۲۴۰۳۲۵_۱۵۴۰۱۹

از هفت‌هزار و ۶۱۰ تن از اعضای‌ گروه طالبان برای شمولیت در مکاتب آزمون گرفته شد