۴۷۴۰۱۹۹

یونیسف: جان و سلامتی کودکان در غزه با خطر مواجه است