b10b348c9636269ac4894f81c18eed9e7f46a6b5

مرحله‌ی دوم اخراج پناه‌جویان افغانستانی از پاکستان آغاز خواهد شد