دالر-۸۸۰×۵۱۸-۱

بانک مرکزی افغانستان از لیلام ۱۷ میلیون دالر خبر داد