غزنی

رانندگان ریکشاها در استان غزنی دست به اعتصاب کاری زدند