IMG_20240326_155305_273

سهمیه‌ی امسال حج برای شهروندان افغانستان ۳۰ هزار تن اعلام شد