نماینده-افغانستان-در-جنوا

نمایندگی دایمی افغانستان در جینوا: با فرا‌رسیدن سال تعلیمی‌ جدید دختران هم‌چنان از آموزش محروم هستند