۱۴۰۰۱۰۱۵۱۳۴۳۴۴۱۰۲۴۴۵۵۳۷۴

گلوب‌اند‌میل: تسلط گروه طالبان باعث شد، داعش احیا شود