کاپیسا-نجراب-۱۰۲۴×۶۸۳

یک جوان از سوی طالبان در کاپیسا تیرباران شد