۱۴۰۱۱۲۲۲۰۹۱۷۱۹۵۱۹۲۷۲۲۳۲۶۱۰

طالبان: پولیو در افغانستان ریشه‌کن شده‌است