۲۰۲۴۰۳۲۸_۱۳۰۴۴۲

گذرگاه انگور اده در پکتیکا بازگشایی شد