تصاویر_زیبا_از_میدان_کرکت_افغانستان_در_ولایت_کنر_۷۶۸x576

یک عالم دین «سلفی» توسط طالبان در کنر زندانی شده‌است