غور-۲

گروه طالبان در غور یک دختر را با زور از خانه‌اش بردند