۲۰۲۴۰۳۲۹_۱۱۲۳۱۸

گروه طالبان همایون افغان و چهار همکارش را بازداشت کردند