unnamed-14-1

قتل یک جوان افغانستانی از سوی دوستانش در ایران