خورشید

کسوف هشتم آوریل؛ آیا زمین به مدت سه روز در تاریکی فرو خواهد رفت؟