۲۳۰-۱۳۱۶۴۷–۳_۱۶۴۸۱۹c7fa7098_700x400

عضو انستیتوت مطالعات خاورمیانه واشنگتن می‌گوید رهبر شاخه‌ی خراسان داعش زنده است