۲۰۲۴۰۳۳۱_۰۹۱۱۴۸

کودکان کار افغانستانی در تهران جمع‌آوری‌ و اخراج می‌شوند