۶C80AF01-F5CC-4441-BDFE-C967D523C9FC_w1080_h608

روزه خوردن؛ سه تن در غزنی توسط طالبان بازداشت شدند