۱۶۸۰۴۸۵_۳۵۰

دستار پیشین ترامپ همکاری استخباراتی واشنگتن با طالبان را برای شکست داعش ضروری دانست