Sharae-696×418-1

وزیر عدلیه‌ی طالبان: استفاده از کلمه‌ی حزب جرم و احزاب سیاسی در رژیم این گروه جای ندارند