۲۰۲۴۰۴۰۱_۱۳۳۰۳۸

طالبان در قندز نیمی از کمک‌های بشردوستانه‌ی یک نهاد امداد‌رسان را به افرادشان توزیع کردند