۴۴۴۵۸۵۴

اعضای طالبان در هلمند به سوی غیرنظامیان تیراندازی کردند