babcf64a2db2df4f66f3ab6b0efd0889780d75c1.jpeg

تناقض اظهارات بایدن در مورد خروج آمریکا از افغانستان