قندهار-۷۸۰×۴۷۰

گروه طالبان سه تن را در قندهار شلاق زدند