۱-۹-۱-۸۰۰×۵۳۱

ورود زنان به دفتر رییس بیمارستان حوزه‌ای هرات ممنوع شد